• Haber

  Tercihli politikalar Xinjiang'?n e?itimini devaml? geli?tiriyor

  14.03.2019

  Merkezi hükümetin, Xinjiang dahil ücra bölgelerdeki e?itim bütçesini son y?llarda artt?rmas?yla Xinjiang'daki e?itim ko?ullar? büyük ölçüde geli?ti.

  Min Xiaoqing

  13. Çin Ulusal Halk Meclisi delegesi ve Xinjiang Çöçek Kenti Ergong Kasabas? Merkez Okulu Müdürü Min Xiaoqing, hükümetin okuldaki ö?renim ko?ullar?n? iyile?tirmek için büyük miktarda bütçe ay?rd???n? belirtti. Min'e göre, son y?llarda okulda spor sahas? in?a edilmesi ve dersliklere elektronik tahtalar yerle?tirilmesiyle okulda modernle?me gerçekle?tirildi.

  Min, "Mesela bizim Çöçek kentimizde, bütün s?n?flarda elektronik donat?mlar var. Ö?renciler müzik, spor, güzel sanatlar ve bilgisayar gibi dersleri böyle s?n?flarda al?yor. Bu, ö?rencilerin kapsaml? bir e?itim görmesini önemli derecede garanti alt?na al?yor." ?eklinde konu?tu.

  Kurban Niyaz

  13. Çin Ulusal Halk Meclisi delegesi Kurban Niyaz ise, üniversiteden mezun olduktan sonra memleketi Aksu Bölgesi Üçturfan ilçesine dönüp, Qianjin Kasaba Okulu'nu kurdu ve ulusal dili yayg?nla?t?rma çal??malar?na ba?lad?.

  Kurban Niyaz'a göre, ulusal dil e?itimi, çocuklar?n kaderlerini de?i?tirmeyi ve modern e?itimlerini direkt ve en verimli ?ekilde etkiyelen yol. 16 sene boyunca, dokuz dönem ö?rencinin okuldan mezun oldu?unu ve onlardan birço?unun da iyi puanlarla ülkenin birinci s?n?f üniversitelerini kazand???n? söyleyen Kurban Niyaz, aç?klamas?n? ?öyle sürdürdü:

  "Okuldan mezun olan ilk ö?rencilerden biri, Musa Turgun, 701 puanla Tsinghua Üniversitesi'ni kazand? ve ilçemizde Tsinghua Üniversitesi'ni kazanan ilk ö?renci oldu. Bu, ulusal dil e?itiminin gerçekten bilimsel bir e?itim oldu?unu da yeterince kan?tlad?. Ben, bu okulu i?te memleketimizdeki çocuklar?n ulusal dil e?itimi almas?n? ve modern e?itim görmesini sa?lamak için kurdum." dedi.

  Çin'in iç kesiminde yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde altyap? tesisleri ve ö?retmenlerin yetersiz olmas? gibi sebeplerden dolay?, e?itim seviyesi nispeten geride kal?yor.

  Hükümet, etnik gruplar?n toplu olarak ya?ad??? bölgelerdeki e?itime destek vermek amac?yla, altyap? tesislerini iyile?tirme politikas?n?n yan? s?ra, bir dizi ba?ka önlem de hayata geçirdi. Örne?in ba?ka bölgelerden Xinjiang'?n ücra bölgelerine ö?retmenler tayin edilmesi, bu bölgelerdeki ö?retmen s?k?nt?s?n? büyük ölçüde giderdi.

  Öte yandan, Xinjiang'da okul öncesi e?itim de kapsaml? ?ekilde uygulanmaya devam ediyor.

  Kurban Niyaz, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi hükümeti, 2016 y?l?n?n ikinci yar?s?nda 3 bin ö?retmeni Xinjiang'?n güney bölgesine gönderdi. O zamandan itibaren, Xinjiang'?n bütün köylerinde kre?ler kuruldu. Xinjiang tarihindeki bir bo?luk dolduruldu. Yerel halk bu de?i?ikliklerden büyük mutluluk duyuyor." diye konu?tu.

  Çin Ulusal Halk Meclisi delegesi Zhang Yan ise, Kurban Niyaz'?n bahsetti?i Xinjiang'?n güney bölgelerine giden ö?retmenlerden biri. Kas?m 2016'da Xinjiang'?n Lop ilçesine ba?l? Sampul kasabas?ndaki bir kre?te çal??maya ba?layan Zhang Yan, daha önce Xinjiang Pedagoji Yüksek Okulu'nun Okul Öncesi E?itim Bölümü Ba?kan? olarak görev yap?yordu.

  Zhang'?n verdi?i bilgilere göre, Xinjiang Pedagoji Yüksek Okulu'nda ücretsiz e?itim gören ö?rencilerin oran? son derece yüksek. Bu durum, ö?retmen kadrosunun geli?tirilmesine yard?mc? oluyor. Ayr?ca, ülkenin e?itim alan?nda yetenekli personel yeti?tirilmesine destek vermesinin Xinjiang'daki e?itim kalitesinin yükseltilmesini ilerletti?ine de dikkat çeken Zhang, "Devlet, ilgili e?itimleri yo?unla?t?r?yor. Özellikle ülkenin orta ve bat? bölgeleri ile s?n?r bölgelerindeki e?itim bütçelerini ve projelerini artt?r?yor. Üniversiteliler ve memurlar?n e?itim projelerine kat?lmas?, hedef bölgelerdeki ö?retmenlerin yetersizli?i sorununun çözülmesine çok yararl? oldu." ifadesini kulland?.

  Çin Ba?bakan? Li Keqiang, bu y?lki hükümet çal??ma raporunda, daha adil ve kaliteli e?itim hedefi ortaya koydu. Bu durum, Çin'in e?itimde modernizasyonu ilerletme güvenini ve kararl?l???n? gösterirken, Min Xiaoqing gibi Çin Ulusal Halk Meclisi delegelerinin de çal??ma hevesini te?vik ediyor. Delegeler, taban kurulu?lardaki ö?retmenlerin gelir ve sosyal güvencelerinin iyile?tirilmesini, böylece daha fazla vas?fl? ö?retmenin Xinjiang'da kalmas?n? arzuluyor.

  博贝棋牌 在线电玩游戏官网| game850棋牌游戏| 娱乐棋牌下载| 金牛棋牌游戏官网下载| 贝贝棋牌游戏官网