• Haber

  Çinli liderler farkl? eyaletlerin oturumlar?na kat?ld?

  06.03.2019

  ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri, Çin Cumhurba?kan? ve Merkezi Askeri Komisyon Ba?kan? Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu'nun daimi üyelerinden Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji ve Han Zheng, dün 13. Çin Ulusal Halk Meclisi 2. Toplant?s? kapsam?nda gerçekle?tirilen oturumlara kat?ld?.

  Xi Jinping ?ç Mo?olistan Özerk Bölgesi heyetiyle görü?mede, Çin ekonomisinin çevreye dost kaliteli büyüme standartlar?na geçi? sürecinde, çevre koruma çal??mas?n? güçlendirmek ve kirlilikle mücadelede zafer kazanman?n iki önemli görev oldu?unu söyledi. Xi Jinping, ülkenin kuzey s?n?r?nda yer alan ve ulusal ekosistem için büyük önem ta??yan ?ç Mo?olistan bölgesinin stratejik kararl?l???n? koruyup ekolojik medeniyet in?as?n? ilerletmede ba?ar? elde etmesinin önemine dikkat çekti.

  Li Zhanshu, Jiangxi eyaleti delegelerinin oturumunda yapt??? aç?klamada, Jiangxi ekonomisinin yüksek kalite standartlar?n? te?vik etmeye devam etmesi, yoksullukla mücadelede ilerleme kaydedilmesi, eyalette ekonomik ve sosyal geli?menin sürdürülebilir ve sa?l?kl? ?ekilde geli?tirilmesi gerekti?ini ifade etti.

  Sichuan eyaletinden gelen delegelerin düzenledi?i oturuma kat?lan Wang Yang, eyalette istikrarl? ilerleme ve yüksek kaliteli geli?me sa?lanarak potansiyel talebin harekete geçirilmesi, inovasyon ve geli?me yetene?inin art?r?lmas?n?n önemine vurgu yapt?.

  Wang Huning de Hebei eyaletinden gelen delegelerin toplant?s?nda yapt??? aç?klamada, yeni geli?me kavramlar?n?n uygulamas?, istikrarl? ilerleme ve yüksek kaliteli geli?menin sa?lanmas? ve arz yanl? reformun derinle?tirilmesi için çal???lmas?n? istedi. Wang Huning, Beijing'in kom?ular? Hebei ve Tianjin'le birlikte kalk?nd?r?lmas?, Xiong'an Yeni Bölgesi ve 2022 K?? Olimpiyat Oyunlar?yla ilgili de de?erlendirmede bulundu.

  Heilongjiang eyaletinden gelen delegelerin toplant?s?na kat?lan Zhao Leji ise, ülkenin kuzeydo?u bölgelerinin kapsaml? kalk?nmaya devam ederek yolsuzlukla mücadeleyi sürdürmesi ve ÇKP içinde 'politik ekolojiyi' tesis etmesi gerekti?ini dile getirdi.

  ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Üyesi Han Zheng de Shaanxi eyaleti delegelerinin toplant?s?nda yapt??? aç?klamada, bölge ekonomisinin sürdürülebilir ve sa?l?kl? geli?mesi, tar?mda modernizasyon, kültürel yap?n?n güçlendirilmesi, halk?n ya?am ko?ullar?n?n iyile?tirmesi ve ÇKP'nin s?k? disiplinle yönetilmesi ilkesinde ?srar edilmesinin önemine vurgu yapt?. Han Zheng, Ku?ak ve Yol inisiyatifi ve Bat? Kesimin Kalk?nmas? Stratejisi'yle e? güdüm sa?lanmas? gerekti?ini söyledi.

  博贝棋牌 星力平台捕鱼游戏官网| 平台游戏牛牛app| 星星棋牌首页| 真人赌钱app下载| 黄金岛棋牌app