• Haber

  UNEP: Çin'in ekolojik medeniyet in?as?nda ilerleme büyük

  06.03.2019

  4. Dünya Çevre Konferans? bu ay?n ortas?nda Kenya'da düzenlenecek.

  Birle?mi? Millet Çevre Program (UNEP) Direktör Yard?mc?s? Joyce Msuya, Çin'in ekolojik medeniyet in?as?nda büyük ilerleme kaydedildi?ini ve Çin Ba?bakan? Li Keqiang'?n dün sundu?u hükümet çal??ma raporunda da ekolojik medeniyet in?as?yla ilgili gelecek planlar?n?n geni? yer buldu?unu belirtti.

  13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 2. Toplant?s?'n?n aç?l?? töreni dün Beijing'de düzenlendi. Çin Ba?bakan? Li Keqiang, sundu?u hükümet çal??ma raporunda, geçen bir y?l boyunca ülke çap?nda mavi gökyüzü, temiz su ve saf topraklar? koruma sava?? verildi?ini ifade etti.

  Joyce Msuya, dün Çin Medya Grubu'na konuyla ilgili özel bir röportaj verdi. Joyce Msuya, Çin'in ekolojik medeniyet gelece?iyle ilgili bir plan saptand???n? kaydederek, "Çin hükümeti kirlilikle mücadele ve yenilenebilir enerji gibi konular? derinlemesine yürütüyor. Bunu görmekten çok mutluyum." sözlerini kulland?.

  Joyce Msuya, gelecekte Çin'de çevre koruma çal??malar?na iyimser bakt???n? aç?klad?. 2011-2014 y?llar?nda Beijing'de ya?ad???n? ve Çin hükümetinin PM2,5 meselesini çözerken nas?l öncü rol oynad???na tan?kl?k etti?ini dile getiren Joyce Msuya, büyük bir ülke olan Çin'in ekolojik çe?itlili?e sahip oldu?una ve bu konuda ciddi ilerleme kaydetti?ine dikkat çekti.

  博贝棋牌 371棋牌官网下载| 网络赌博游戏平台| 手机棋牌在线游戏| 网赌手机APP下载 | 首页| 黑桃棋牌安卓版首页