• Haber

  2019 hükümet çal??ma raporunda öne ç?kanlar

  05.03.2019

  13. Çin Ulusal Halk Meclisi (ÇUHM) 2. Toplant?s? bugün ba?kent Beijing'deki Büyük Halk Toplant? Saray?'nda ba?lad?.

  Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurba?kan? Xi Jinping'in de aralar?nda bulundu?u ÇKP ve devlet liderleri toplant?da haz?r bulundu.

  Çin Ba?bakan? Li Keqiang aç?l?? töreninde hükümet çal??ma raporunu aç?klayarak, hükümetin geçen y?lki çal??malar?n? özetledi, 2019 y?l? çal??ma program?n? aç?klad?.

  Ekonomik ve sosyal geli?me hedeflerine ula??ld?

  Ba?bakan Li Keqiang'?n sundu?u hükümet çal??ma raporuna göre, Çin 2018 y?l?nda ekonomik ve sosyal geli?me hedeflerine ula?t???, orta halli refah toplumu in?as?nda büyük ilerleme kaydedildi.

  2018 y?l?nda Çin ekonomisi %6,6 oran?nda büyüyerek, 90 trilyon RMB tutar?nda ekonomik hacme ula?t?. 2019 için Gayri Safi Yurtiçi Has?la büyüme hedefiyse %6 ile 6,5 aral???nda bekleniyor. Kent ve kasabalarda 13 milyon 610 bin ki?ilik nüfus istihdama kavu?tu, k?rsal kesimlerde yoksul nüfus 13 milyon 860 bin azald?, vatanda?lar?n kullan?labilir gelirinde %6,5'lik art?? görüldü.

  D??a aç?lma aral?ks?z sürüyor

  Çin'in d??a aç?lma boyutunu ne kadar geni?letilece?i de merak edilen konulardan biri.

  Hükümet çal??ma raporunda, 2018 y?l?nda Çin'in d??a aç?lmas?n?n çok yönlü bir ?ekilde geni?letildi?i ve uluslararas? ticaret ortam? s?ralamas?nda Çin'in yerinin h?zla yükseldi?i kaydedildi.

  Raporda, Ku?ak ve Yol'un ortakla?a in?as?nda büyük ilerleme kaydedildi?ini dile getiren Li Keqiang, Çin'in do?rudan yabanc? sermaye kullan?m?n?n 138,3 milyar ABD Dolar?'na ula?t???n? ve geli?mekte olan ülkeler aras?nda ilk s?rada yer ald???n? belirtti.

  Li Keqiang, yabanc? yat?r?mda negatif listeyi büyük ölçüde azaltt?klar?n?, finans ve otomobil gibi sektörlerde d??a aç?lma boyutunu geni?lettiklerini ifade etti. 2019'da Çin birle?ik, aç?k ve düzenli rekabete dayal? bir piyasa sistemi olu?turarak, yasalara dayal?, uluslararas? standartlara uygun ve kolayl?k gözeten bir i? ortam? yaratacak.

  Çin, yabanc? yat?r?m çekmeyi güçlendirip, piyasaya eri?imi daha da kolayla?t?racak. Uluslararas? endüstriyel üretim kapasitesi i?birli?i güçlendirilecek, üçüncü piyasalarda i?birli?i geni?letilecek.

  Çin bu y?l aktif mali politika ve istikrarl? parasal politika uygulayacak, mali aç???n %2,8'lik oranda tutulmas? hedeflendi.

  Di?er yandan hükümet çal??ma raporuna göre 2019 y?l?nda daha büyük boyutlu vergi indirimi uygulanacak, özellikle imalat ve küçük i?letmelerin vergi yükü daha da hafifletilecek.

  Ba?bakan Li Keqiang, katma de?er vergisi sisteminde reformu derinle?tirerek, imalat dahil baz? sektörlere yönelik vergi oran?n?n %16'dan %13'e kadar dü?ürülece?ini aç?klad?.

  Yoksullu?un azalt?lmas?nda 2019 hedefi

  Yoksullu?un azalt?lmas?, Çin hükümetinin her zaman öncelikli çal??ma alanlar?ndan biri. Bu y?lki hükümet raporunda da bu ba?l?k yer buldu ve k?rsal kesimlerde ya?ayan 10 milyondan fazla ki?inin yoksulluktan kurtulaca?? bildirildi.

  Li Keqiang, plana göre yoksul nüfusu kurtarma hedefinin gerçekle?tirilmesinin yan? s?ra, köylülerin ya?am ko?ullar?n?n kapsaml? orta halli refah toplumu seviyesine ula?t?r?laca??n? söyledi.

  Ya?l?lara bak?m raporda yer buldu

  Çin hükümeti 2019 y?l?nda kentsel ve k?rsal kesimlerde ya?ayanlar?n gelirini ve tüketim gücünü art?rmak için çe?itli önlemler alacak. Tüketim talebindeki yeni de?i?ikler do?rultusunda, kaliteli ürünler ve hizmet arz? art?r?lacak, özel sermayenin önündeki engeller kald?racak. Ba?bakan Li Keqiang'?n konuyla ilgili bilgi verdi?i hükümet çal??ma raporunda, Çin'de 60 ya??n? a?an nüfusun 250 milyona ula?t??? hat?rlat?larak, Çin hükümetinin emeklili?i ve özellikle ya?l?lara bak?m hizmetini geli?tirece?i ifade edildi.

  Ba?bakan Li Keqiang'?n sundu?u hükümet çal??ma raporunda özerk bölgeler ve özel idari bölgelerle ili?kiler de tarif edildi. Buna göre Çin merkezi hükümeti, "bir ülke, iki sistem", "Hong Kong'un Hong Konglular taraf?ndan yönetilmesi" ve "Macao'nun Macaolular taraf?ndan yönetilmesi" ve yüksek dereceli özerklik ilkesini kapsaml? ?ekilde izlemeyi sürdürerek anayasa ve temel yasaya uygun hareket edecek. Raporda ayn? zamanda ana kesimin Taiwan bölgesiyle ilgili tutumu da yinelendi. Buna göre Taiwan Bo?az?'n?n iki yakas? aras?nda entegrasyona dayal? geli?me derinle?tirilerek iki yaka aras?nda ekonomik ve kültürel ileti?im ve temas geni?letilecek.

  Serbest ticarete ve DTÖ reformuna destek

  Hükümet raporunda Çin'in ekonomik küreselle?meyi ve serbest ticareti koruyaca??n? ve DTÖ reformlar?na kat?laca??n? vurgulayan Li Keqiang, Bölgesel Kapsaml? Ekonomik Ortakl?k Anla?mas? (RCEP) , Çin-Japonya-Güney Kore serbest ticaret bölgesi, Çin-Avrupa Yat?r?m Anla?mas? ve Çin-ABD ekonomik ve ticari müzakerelerini ilerleteceklerini belirtti.

  Rapora göre Çin, çok tarafl?l??? ve Birle?mi? Milletler (BM) Tüzü?ü'nün çekirde?inde yer ald??? uluslararas? sistemi müdafaa etmeyi sürdürecek.

  Çin'in büyük ülkelerle diyalogu ve i?birli?ini art?rd???, kom?u ülkelerle ili?kilerini derinle?tirdi?i belirtilirken, küresel tehditler ve bölgesel meselelerin çözümü için daha fazla "Çin çözümü" ortaya konuldu?una dikkat çekildi.

  博贝棋牌 手机版 捕鱼官网| 多人玩的棋牌游戏首页| 中国福彩app下载| 赌场app下载| 联众棋牌游戏首页