• Haber

  CIIE, uluslararas? toplumda geni? yank? uyand?rd?

  11.11.2018

  Dün sona eren Çin Uluslararas? ?thalat Fuar? (CIIE), uluslararas? toplumda büyük yank? uyand?rd?.

  ABD'li Kuhn Fonu Ba?kan? Robert L. Kuln, Çin'in, ilk kez düzenlenen CIIE ile, daha yüksek seviyeli d??a aç?lma dü?üncesini ilerletme kararl?l???n? gösterdi?ini vurgulad?.

  Çin'in d??a aç?lma ad?mlar?n?n küresel ihracatç?lara dev bir piyasa sa?lad???n? kaydededen Kuln, Çin'in ticareti ilerletmeyi, yat?r?m özgürlü?ü ve kolayl??? sa?lamay? amaçlayan kaliteli politikalar uygulayarak, di?er ülkelerle i?birli?i ve ortak kazanc? gerçekle?tirmeye çal??aca??na inand???n? dile getirdi.

  Malezya Pasifik Ara?t?rma Merkezi Ba?dan??man? Oh Ei Sun ise, ticari korumac?l?k ve tek tarafl?l?k e?ilimlerinin ya?and??? günümüz dünyas?nda, Çin'in bu e?siz uluslararas? ithalat fuar?na evsahipli?i yapmas?n?n, uluslararas? toplum için iyi bir örnek oldu?u gibi, serbest ticaretin küresel ekonomide ana ak?m? olu?turmas?na da yarar sa?lad???n? belirtti.

  Pakistan ?slamabad Stratejik Ara?t?rma Enstitüsü'nden Sherbaz Hetland da, CIIE'nin ba?ta Pakistan olmak üzere, geli?mekte olan ülkelerin küresel ekonomiyle kayna?mas?na f?rsat sa?lad???na dikkat çekti.

  Londra Finans Bölgesi Politika ve Kaynak Komitesi Ba?kan? Catherine McGuinness ise, serbest ticaretin dünya ekonomisinin ana damar?n? olu?turdu?u ve küreselle?menin dijital ça?da h?zla ilerledi?i günümüzde, bütün ülkelerin uluslararas? temas ve i?birli?inin getirdi?i yararlar? dikkate almas?n?n öneminin alt?n? çizdi. McGuinness, ülkelerin kendi ekonomik politiklar?nda de?i?iklik yapmas? ve ortak kazanc? gerçekle?tirmek için çaba harcamas? gerekti?ini ifade etti.

  博贝棋牌 双扣棋牌手机版下载首页| 乐意棋牌下载| 重庆福彩下载| 齐齐乐棋牌游戏首页| 乐游棋牌